PAASBOODSCHAP VAN Z. EM. AARTSBISSCHOP GABRIEL VAN KOMANA, EXARCH VAN DE OECUMENISCHE PATRIARCH

Niemand heeft groter liefde dan hij, die zijn leven geeft voor zijn vrienden.(Joh. XV, 13)
Want zó lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn Eengeboren Zoon heeft gegeven, opdat allen die in Hem geloven, niet verloren zouden gaan, maar het eeuwige leven zouden hebben. (Joh. III,16)

Dierbare vaders,
Broeders en zusters

CHRISTUS IS OPGESTAAN

Als ik ervoor gekozen heb de uitspraak van Christus, die Hij enkele uren voor Zijn Lijden gesproken heeft tot Zijn apostelen, centraal te stellen en die ons werd overgeleverd door de heilige apostel Johannes, dan is dat omdat zij twee kernwoorden bevat die verwijzen naar de Opstanding : LIEFDE en LEVEN. Inderdaad, als wij ons vandaag verheugen in ons gezin, in onze parochie, in onze kloosters, is dat omwille van de grote liefde van Jesus voor ieder van ons en omwille van de toegang tot het eeuwige leven die ons wordt aangeboden. We hebben allemaal behoefte aan liefde en onze bestemming is het leven. Dat is een universele werkelijkheid, die gedeeld wordt door alle mensen op aarde ; want een leven zonder liefde is zinloos.

Wij, christenen, moeten getuigen van de liefde ; daar kunnen we natuurlijk over praten, maar - wat belangrijker is - we moeten ernaar leven. Dat is de meest overtuigende wijze. En dat is het ook wat de Heer gedaan heeft. Hij heeft ons zozeer lief gehad, dat Hij Zijn leven voor ons gegeven heeft ; Zijn dood en opstanding zijn twee kanten van het ene zegel, dat Hij eens en voor al in ons hart geplaatst heeft.

Ja, Pasen is een groots en prachtig feest, want het beduidt een ‘overgang’, een ‘doortocht’ - dat is de betekenis van het Hebreeuwse woord ‘Pesach’. Het is een vrolijk feest, want Christus overwint triomfantelijk over de dood en deze overwinning is definitief. Maar vestigen wij eens onze aandacht op het feit dat de Opstanding van Christus een historisch feit is, maar desondanks niet ‘statisch’ is of vastgelegd in de tijd. Want vanaf die dag houdt de Heer een ‘doortocht’ in ons leven. Hij biedt ons op aarde reeds Zijn Liefde en het eeuwige leven aan. Elk moment van ons dagelijks leven strekt de Heer Zijn hand naar ons uit en zegt : « als je dat wilt, bied ik je Mijn liefde aan ». Laten we eens bezien wat dat inhoudt.

Als wij ons leven overzien, het leven van alle mensen op aarde, kan neerslachtigheid over ons komen en met de schrijver van het Boek Ecclesiasticus kunnen we zeggen : « het is alles ijdelheid en najagen van de wind » (Eccl. 2 :17). Zoveel tegenslagen, zoveel gebroken liefde ; ziekte, ongelukken, ouderdom, aftakeling en alles wat dat inhoudt : het kan ons uitputten. Veel jongeren zijn onzeker betreffende hun toekomst en wachten angstig af, daarbij soms hun toevlucht zoekend in uitzichtloze substituten.

Geconfronteerd met deze angsten moeten we ons realiseren dat Goede Vrijdag altijd vóór Pasen komt. We moeten in gedachten teruggaan naar Gethsemane : « Mijn ziel is ten dode bedroefd » en later, aan het Kruis : « mijn God, waarom hebt Gij mij verlaten ? » Dan begrijpen we dat de Opstanding niet een gewoon familiefeestje is dat ‘s anderendaags weer vergeten is, maar een werkelijke opleving - een hymne aan het leven en aan de liefde. Als Christus na al het lijden, vernedering (kenosis), uitsluiting, verwerping en de diepste eenzaamheid - immers verlaten door al Zijn apostelen - zelfs de dood aan het Kruis aanvaard heeft, dan mogen wij door het mysterie van de Opstanding alle angst en vrees achter ons laten.

Later werd de apostel Thomas door de Heer gevraagd zijn hand in de wonde te leggen, die veroorzaakt was door de Kruisiging. Dit gebaar geldt ook ons : door Christus’ zijde aan te raken ontvangen ook wij Gods eindeloze Liefde en toegang tot het Leven..Dan worden alle twijfels, veroorzaakt door al onze angsten en beproevingen, omgezet in geloof en hoop : « mijn Heer en mijn God » (Joh. XX:28). Ja, zoals de Heer tot Thomas sprak, zo zegt Hij ook tot ieder van ons : Ik bied je Mijn Liefde en Mijn Leven ; je hoeft het maar aan te nemen. « Zalig zij die niet gezien en toch geloofd hebben » (Joh. XX :29).

De Opstanding van onze Verlosser openbaart ons het werkelijke motief van het geheim dat zich achter het Kruis verbergt : de ultieme liefde van de Heer Jesus voor ons en voor alle mensen op aarde.

Dierbare vaders, broeders en zusters Op dit grote en stralende feest omhels ik u allen met vreugde en liefde. Wij zijn opgestaan met Christus ; wij hebben het Ware Licht aanschouwd ; het goddelijke Leven stroomt vanaf nu door onze aderen !

CHRISTUS IS OPGESTAAN
HIJ IS WAARLIJK OPGESTAAN

+ Aartsbisschop Gabriël van Komana
Exarch van de Oecumenische Patriarch

Parijs, 2/15 april 2012
Kathedraal van de Hl. Alexander Nevsky.

Retour haut de page
SPIP