Kerstboodschap van Zijne Eminentie Aartbisschop JOHANNES van Charioupolis

(JPEG)

Wij zitten in de dagen van de voorbereiding, en wachten op de viering van de vleeswording van God Die mens geworden is. Hebben wij, mensen, wel besef van de draagwijdte van deze gebeurtenis? De geschiedenis leert ons de droeve werkelijkheid van een gevallen mens, die zijn trots en zijn rangorde in de schepping heeft verloren door in opstand te komen tegen Degene die hem uit liefde de levensadem heeft gegeven, onwetend van zijn werkelijke reden van bestaan: overeen te stemmen met het beeld waarnaar hij geportretteerd is. De opstand van de mens heeft de harmonie van de kosmos onderste boven gekeerd, de orde is een wanorde geworden, het licht van de schepping is duisternis en onwetendheid geworden. Verzot op zichzelf verwerpt en beschuldigt deze mens de scheppende Geest, terwijl hij geschapen is om uit Hem en in Hem te leven.

De getuigen van deze Geest zullen systematisch vermoord worden, de profeten van God verjaagd en vervolgd. De laatste poging om met deze verdwaalde mens in gesprek te komen zal God in het werk stellen door te worden zoals hij: “en mens geworden is”, zingen wij in de Geloofsbelijdenis.

Daarmee zijn we hier in het hart zelf van het christelijk mysterie gekomen. God oordeelt zijn schepping en zijn schepselen niet, God vernietigt ze niet, neen, hij komt, nederig en van alles beroofd, neemt hij de staat van de mens aan, zijn zwakte, zijn onvolkomenheid, hij verlaagt zich om zo dicht mogelijk bij hem te zijn door hem bij de hand te grijpen, hij toont hem de weg die hij weigerde te zien.

De mens had zich van God verwijderd, en God, in Zijn eindeloze liefde, maakt zich aan hem gelijkvormig in de nacht van Bethlehem.

Laten we proberen in onze harten de betekenis te duiden van deze gave van God: met het verstand kunnen we dat niet, wij worden overklast door deze nederigheid van het goddelijke, wij die slechts leven in de trots van het menselijke.

God is mens geworden opdat de mens zoon van God zou kunnen worden, zegt ons de H. Athanasius van Alexandrië. Deze zin is tegelijkertijd verheerlijkend én beklemmend. Inderdaad heeft de mens zijn ware natuur niet verstaan, hij heeft het ware doel van zijn schepping niet begrepen. God heeft mens moeten worden, zich tot hem moeten verlagen om hem zijn ware werkelijkheid te tonen, om hem te helpen die gelijkenis terug te vinden, die de gezichtsafdruk van de Schepper is. Heel ons christelijk leven wordt kort samengevat in deze zoektocht, de Geboorte herinnert ons eraan. God wordt mens om ons beter te kunnen dienen, om de vriend te zijn die ons tegemoetkomt, en niet de meester die oordeelt. Het Kerstfeest is zeker het feest van de mens, van het menselijke dat in Christus zijn ware betekenis terugvindt, die opnieuw schepping wordt naar beeld en naar gelijkenis.

Laten wij, broeders en zusters, de heidense festiviteiten aan diegenen voor wie de mens de afgod is geworden, laten wij ons hart keren naar die grot die een beschutting biedt aan de goddelijkheid, laten wij naar deze pasgeborene kijken met alle aandacht van een hart dat zich opent voor het diepste mysterie van zijn geloof. God rust in deze nederige kribbe en Hij roept ieder van ons op Hem in het diepst van zichzelf een plaats te bieden. De mensen hebben Hem een plaats in de herberg geweigerd, wij zetten de poorten van de kribbe van ons hart wijd open om Hem daar Zijn intrek te laten nemen. Laten wij Hem erkennen als de Godmens, dan zal Hij van ons een mens maken die zoon van God is.

Laten wij allen samen in die dagen waarin wij het verschijnen van het heil van de mensheid aan de wereld gedenken, ons door de ster laten leiden naar de plaats waar zich de mysterieuze vereniging voltrekt van het goddelijke en het menselijke. Laten we er door dit mysterie binnengaan, laten we de bezorgdheden van een wereld verwerpen die God uit haar leven verjaagd heeft, en laten we ons opnieuw op het wezenlijke richten.

Laten we ons op de ontvangst door vasten voorbereiden, laten we waakzaam zijn in het gebed, en wanneer Hij klopt op de deur van ons hart, zullen wij klaar zijn om Hem te ontvangen, want er zal voor hen plaats zijn in...

Voor u allen een zeer heilig feest van de Geboorte van onze Heer Jezus Christus.

+ Johannes van Charioupolis Aartsbisschop van de orthodoxe parochies van Russische traditie in West-Europa

Parijs, 25 december 2018 / 7 januari 2019

Retour haut de page
SPIP