Communiqué 14-06 van de Diocesane Raad

Vergadering van 16 juni 2006

De Diocesane Raad (DR), op 16 juni onder voorzitterschap van Z.Em. aartsbisschop Gabriël in buitengewone vergadering bijeengekomen, had als enig agendapunt de vorming van het vicariaat voor de parochies in Groot Brittannië en Ierland, dat op 9 juni j.l. is opgericht (zie comm. 12-06). Z. Em. spreekt een woord van welkom tot Z. Exc. Bisschop Basil van Amphipolis, die in het vervolg rechtens zitting heeft op alle vergaderingen van de DR.. Ook de delegatie, die in functie van adviseur met Z. Exc. is meegekomen, wordt welkom geheten; deze delegatie bestaat uit: mw. Irina Kirillova, mw. Jessica Rose en de protodiaken Peter Scorer.

Allereerst wordt een beeld geschetst van de toestand van de Orthodoxie in Groot Brittannië en Ierland, evenals van de recente gebeurtenissen, die Mgr. Basil ertoe gebracht hebben zich te wenden tot het Patriarchaat van Constantinopel. Verschillende mogelijkheden aan het nieuwe vicariaat - en aan de parochies de zich daarbij wensen aan te sluiten - vorm te geven, passeren de revue. Ook de verhouding tussen het Aartsbisdom/Exarchaat en het vicariaat komt ter sprake.

De volgende dag heeft de delegatie een ontmoeting met de geestelijkheid van de kathedraal van de heilige Alexander Nevsky, te weten: de aartspriesters Anatole Rakovitch en Eugène Czapiuk; met de oud-deken van het Theologisch Instituut St. Serge: de protopresbyter Boris Bobrinskoy en - bij afwezigheid van de huidige deken archimandriet Job, die met een groep studenten op pelgrimsreis is naar Constantinopel - met de inspecteur van het Theologisch Instituut: de aartspriester Nicolas Ozolin.

’s Avonds woonden Z. Em. Aartsbisschop Gabriël en Z. Exc. Bisschop Basil de vigilie bij op het Theologisch Instituut. De rector van de parochie St. Serge, Z. Exc. Bisschop Michel was afwezig wegens ziekte.

Op zondag, 18 juni - feest van Alle Heiligen - concelebreerden beide hiërarchen de Goddelijke Liturgie in de kathedraal van de heilige Alexander Nevsky, waarna door de parochie een lunch werd aangeboden in de lokalen van de kathedraal.

English Version (JPEG)Version Russe (JPEG)

Version Française (JPEG)

Retour haut de page
SPIP