Communiqué N° 15-06 van de Diocesane Raad

betr. de vergadering, gehouden op 22 juni 2006

De Diocesane Raad (D.R.) is bijeengekomen op 22 juni 2006, onder voorzitterschap van Z.Em. Aartsbisschop Gabriël. De volgende onderwerpen kwamen ter sprake:

BIJEENKOMST VAN DE GEESTELIJKHEID EN AANSLUITENDE PELGRIMSREIS. Op donderdag 25 mei heeft in de lokalen van het Theologisch Instituut St. Serge te Parijs een bijeenkomst van de geestelijkheid plaatsgevonden, met als onderwerp: het sacrament van de boete en de pastorale praktijk van de biecht (zie samenvatting op deze web-site). De bijeenkomst werd als zeer positief bestempeld. De kwaliteit van de voordrachten en de gedachtenwisseling, die daarop volgde, hebben een aantal theologische en praktische punten naar voren gebracht betr. de praktijk van de biecht. Over de mogelijkheid, hoe op al deze opmerkingen te antwoorden, evenals over de publikatie van de voordrachten van deze dag, wordt momenteel nog nagedacht. ‘s Anderendaags had een pelgrimsreis plaats naar het Pokrov-klooster te Bussy-en-Othe, waaraan een veertigtal personen - geestelijken en leken - deelnamen. In de kloosterkerk werd een moleben van dankzegging gecelebreerd, evenals een Akafist ter ere van de heilige Alexis van Ugine, wiens relieken in deze kerk rusten. Ook de hartelijke ontvangst na afloop van de dienst droeg bij tot een grotere bekendheid van dit klooster, dat dit jaar, op 2 juli, de 60ste verjaardag viert van zijn stichting. Op die dag zal Z. Em. een Pontificale Liturgie celebreren in de kloosterkerk.

BEZOEK VAN Z. EM. AARTSBISSCHOP GABRIEL AAN CONSTANTINOPEL - een bezoek, dat plaatsvond van 19 tot 21 mei (zie communiqué 11-’06). Z. Em. Benadrukt de warme hartelijkheid en het respect, waarmee hij ontvangen werd door Zijne Heiligheid de Oecumenische Patriarch en de leden van de Heilige Synode. In de gesprekken kwam de wens van de Patriarch naar voren, dat het Exarchaat zich verder in eenheid moge ontwikkelen. De contacten tussen het Patriarchaat en het Exarchaat worden uitgebreid. In deze geest moet ook de pelgrimsreis naar Constantinopel gezien worden, die door docenten en studenten van het Theologisch Instituut St. Serge heeft plaatsgevonden van 16 tot 22 juni, o.l.v. de deken van het Instituut, archimandriet Job.

BEZOEK VAN EEN DELEGATIE VAN HET VICARIAAT VAN GROOT-BRITTANNIE EN IERLAND. Z. Exc. Bisschop Basil van Amfipolis heeft zijn tevredenheid tot uitdrukking gebracht over de ontvangst, die hem en zijn delegatie ten deel viel bij zijn bezoek aan Parijs, van 16 tot 18 juni (zie communiqué 14-‘06). De liturgische vieringen in de kathedraal van de heilige Alexander Nevsky en in de kerk van het Instituut St. Serge, de gesprekken met de leiding van het Aartsbisdom en de ontvangsten te zijner ere, toonden een grote eenstemmigheid in de gedachtengang en kerkvisie van het Vicariaat voor Groot Brittannië en Ierland en het Aartsbisdom. Alle ontmoetingen ademden een sfeer van vriendschap en wederzijds vertrouwen. Er wordt gewerkt aan een bijzonder reglement, dat de verhouding moet regelen tussen het Aartsbisdom/Exarchaat en het Vicariaat (zie communiqué 12-’06). Het vicariaat ontwerpt momenteel zijn eigen interne statuten, waarin rekening moet worden gehouden met de statuten van het Aartsbisdom/Exarchaat, waarin bovenvermeld reglement geïntegreerd wordt. Op 8 juli zal, onder voorzitterschap van Z. Exc. Basil, in Oxford een Algemene Vergadering van clerus en leken worden gehouden, waarop Z. Em. Aartsbisschop Gabriël de Diocesane Raad zal vertegenwoordigen.

TOESTAND IN DE PAROCHIES - NICE: de leden van de Diocesane Raad, te weten de heren M. Sollogoub en Y. Cheret, zullen van 24 en 25 juni naar Nice gaan, teneinde daar besprekingen te voeren met de geestelijkheid en de parochianen van de kathedraal van de heilige Nicolaas en deel te nemen aan de jaarlijkse Algemene Parochievergadering. Van dit overleg en van de daarop volgende vergadering zal een rapport worden gemaakt voor Z. Em. Aartsbisschop Gabriël. Op de heenreis - op 23 juni - zal in Toulon een tussenstop worden gemaakt, zodat ook daar een ontmoeting kan plaatsvinden met de leden van de plaatselijke parochie.

- BIARRITZ: De jaarlijkse Algemene parochievergadering heeft plaatsgevonden op 18 juni; op deze vergadering is een deel van de parochieraad vervangen, zoals voorzien is door de statuten. Er vinden nu weer met regelmaat diensten plaats; in de loop van de zomer zal de priester Roman MICHIN zich definitief in Biarritz vestigen.

- MONTGERON: De vereniging, die het terrein en de gebouwen van de “Moulin de Senlis” onder haar beheer had, heeft faillissement aangevraagd; de onroerende goederen zullen per openbare inschrijving onder de hamer komen. De Diocesane Raad toont zich zeer bezorgd over de bestemming van de kerk van de heilige Sergi en German van Valaam en Serafim van Sarov, die op dit terrain ligt; deze kerk maakt deel uit van het artistieke erfgoed van de Orthodoxie en van de geschiedenis van de Russische emigratie in Frankrijk. Het Aartsbisdom ondersteunt een project, dat ten doel heeft opnieuw de beschikking te krijgen over het gebouw, zodat in de bijbehorende kerk, die nog door Metropoliet Vladimir werd geconsacreerd, de liturgische diensten kunnen worden hervat, die er sinds de vijftiger jaren, onder de geestelijke verantwoordelijkheid van verschillende jurisdicties, plaatsvonden.

De eerste reis van de diocesane katechetische werkgroep voor de parochies, zal in het najaar plaatsvinden naar de parochie van Toulouse. Deze werkgroep van jonge theologen, katecheten, zangers en lezers biedt aan de parochies die dat wensen, hulp aan door een weekend de parochie te bezoeken en voordrachten te geven over bijbelse, theologische en geestelijke onderwerpen en evt. praktische hulp te bieden.

DIOCESANE KATECHESE AAN NIEUWE RUSSISCHE IMMIGRANTEN IN WEST-EUROPA. Dit initiatief van het Aartsbisdom, dat dit jaar voor het eerst gerealiseerd is in Parijs, is een groot success geworden. Een zestigtal personen hebben de voordrachten over het geloof gevolgd. Het projekt zal dus ook volgend jaar (2006-2007), onder verantwoordelijkheid van aartspriester Vladimir Yagello (rector van de kerk van de Moeder Gods van het Teken) in uitgebreidere vorm worden voortgezet.

HERDENKING VAN DE ZESTIGSTE STERFDAG VAN METROPOLIET EVLOGI: op 8 Augustus zal zowel in de kathedraal van de heilige Alexander Nevski te Parijs, alsook in de kerk van het Ontslapen van de Moeder Gods te Ste Geneviève-des-Bois, waar zich zijn graftombe bevindt, een Liturgie en een Panichida worden gecelebreerd ter nagedachtenis aan Metropoliet Evlogi, wiens sterfdag we op die dag vieren. De officiële herdenking zal plaatsvinden op zaterdag, 7 oktober, in aanwezigheid van officiële delegaties. In de ochtend zal een Panichida worden gecelebreerd in de kerk van het Ontslapen van de Moeder Gods te Ste Geneviève-des-Bois; in de namiddag zal een herdenkingsbijeenkomst plaatsvinden, met voordrachten en opening van een expositie van fotomateriaal en historische documenten in de lokalen van het Theologisch Instituut St. Serge, vanaf 15 u. 00. In de periode van oktober tot december 2006 zullen in verschillende parochies van Parijs, Nice en Brussel nog meer voordrachten gehouden worden over diverse aspekten uit het kerkelijke werk van Metropoliet Evlogi en zijn betekenis voor de Orthodoxie. Z. Em. Aartsbisschop Gabriël heeft eveneens een lezing in Nederland voorzien, waarover u nog nader geïnformeerd zult worden. Een definitief programma zal na de zomer verschijnen.

Version Française (JPEG)English Version (JPEG)

Version Russe (JPEG)

Retour haut de page
SPIP