Communiqué N° 16-06 van de Diocesane Raad

De Diocesane Raad (D.R.) is bijeengekomen op 6 sept. 2006, onder voorzitterschap van Z.Em. Aartsbisschop Gabriël. De volgende onderwerpen kwamen ter sprake:

 1. Het vicariaat van Groot Brittannië en Ierland. Z.Em. Aartsbisschop Gabriël brengt verslag uit van twee pastorale bezoeken, afgelegd tijdens de afgelopen zomer: aan de parochie te Oxford, van 29 tot 30 juli; aan de parochie te Nottingham op 27 augustus en opnieuw aan Oxford op 28 augustus (feest van het Ontslapen van de Moeder Gods, oude kalender). Z.Em. heeft de Heilige Diensten gecelebreerd en gesproken met de geestelijkheid en de gelovigen. Over het algemeen was de ontvangst hartelijk en de contacten positief. Z.Em. zal binnenkort een pastorale vergadering voorzitten van de gehele geestelijkheid van het Vicariaat. Ook heeft Z.Em. Londen bezocht en een bezoek gebracht aan Z.Em. Aartsbisschop Grigorios van Thyatira, hoofd van het Griekse Aartsbisdom in Groot-Brittannië, met wie een aantal actuele problemen besproken werden.

  Z. Exc. Bisschop Basil brengt geeft vervolgens een overzicht van de huidige toestand van het het vicariaat op kerkelijk, pastoraal, administratief en juridisch gebied. Tien priesters en zes diakens zijn met Z.Exc. overgekomen naar het Exarchaat: de priesters Alexander FOSTIROPOULOS, David GILL, Patrick HODSON, Edwin HUNT, John LEE, John MARKS, Patrick RADLEY, Alexander WILLIAMS, Nicanor WILKINS, en Seraphim VÄNTINNEN-NEWTON; protodiaken Peter Scorer en de diakens Stefan MAÏKOVSKY, John MUSTHER, Alexeï NESTERUK, Ian THOMPSON, Ian WALLIS en de in juni gewijde diaken Constantin LITVINENKO.

  Verder deelt Z. Exc. Bisschop Basil nog mee dat - conform de Britse wetgeving - stappen werden ondernomen teneinde te komen tot een vriendschappelijke regeling van de bestaande twistpunten met de verantwoordelijken van het diocees Sourozh Hierop werd nog geen antwoord ontvangen.

  Vervolgens preseteert Z.Em. een lijst van parochies en gemeenschappen, die de wens hebben uitgesproken zich aan te sluiten bij het Vicariaat; de Diocesane Raad heeft positief op deze wens gereageerd. Het betreft zeven parochies: in Clapham-Londen, Devon, Lewes, Norwich, Nottingham, Oxford en Walsingham, evenals zeven gemeenschappen: in Canterbury,Chesterfield, Londen-centrum, St. Albans, Scunthorpe, Sheffield en Llandysul. Naar opgave van Z. Exc. Bisschop Basil gebruiken sommige parochies en gemeenschappen de oude, andere de nieuwe kalender; de diensten worden gecelebreerd , zowel in het kerkslavisch alsook in het Engels.

  Tenslotte onderstreept Z.Em. Aartsbisschop Gabriël nog eens het belang van wederzijdse kennismaking en samenwerking met onze orthodoxe broeders in Groot Brittannië. “Veel dingen hebben we gemeen: de vorm van ons liturgisch leven, van kerkzang, van Russische spirituele tradities ... . Nu moeten we vooruit kijken en he Vicariaat helpen zicht te ontwikkelen en te vestigen. Er moeten banden worden gesmeed tussen de parochies op het vasteland en op de Britse Eilanden”. Ook wijst Z.Em. nog op de noodzaak van respect jegens diegenen, die het niet eens kunnen zijn met de recente ontwikkelingen en met name jegens die parochies, die zich nog steeds in een conflictsituatie bevinden.

 2. Biarritz: het parochieleven kende tijdens de zomermaanden zijn normale voortgang; een priester woont nu permanent bij de parochie en zorgt voor een regelmatig liturgisch leven. De sfeer is rustig; de parochianen, die zich afzijdig gehouden hadden, keren terug. Des te meer valt het te betreuren, dat de juridische strubbelingen tijdens de zomer opnieuw begonnen zijn: het Patriarchaat Moskou - in de persoon van de Aartsbisschop van Chersonesos - sluit zich aan bij het beroep, dat de voormalige rector van de parochie van Biarritz heeft aangetekend tegen het vonnis in de rechtzaak tussen hem en de Association Cultuelle Orthodoxe Russe (de parochie van het Exarchaat). Zie ook: communiqué 5 - 2006.

 3. Herdenking van de 60-ste jaardag van het overlijden van Metropoliet Evlogi: op zaterdag 7 oktober zal om 11 u 00 een panichida worden gecelebreerd in de crypte van de kerk van het Ontslapen van de Moeder Gods op het kerkhof te St. Geneviève-des-Bois, op het graf van Metropoliet Evlogi. Op dezelfde dag, zal om 15 u 00 een herdenkings-bijeenkomst plaatsvinden in de lokalen van het Institut St. Serge te Parijs. Er zijn twee conferenties voorzien en er is een tentoonstelling van foto’s en documenten. In de loop van oktober en november van dit jaar zullen nog bijeenkomsten plaatsvinden, zowel in Parijs, alsook in Nice, Toulouse, Brussel en Deventer.

 4. De katechese voor de nieuwe immigranten vanuit Rusland en Oost-Europa zal worden hervat in de tweede helft van de maand oktober. De katechetische ploeg, onder leiding van aartspriester Wladimir Yagello, hoopt haar activiteiten te kunnen uitbreiden.
Retour haut de page
SPIP