Communiqué no 19 - 06 van de Diocesane Raad

De Diocesane Raad (D.R.) is bijeengekomen op 6 december 2006, onder voorzitterschap van Z. Em. Aartsbisschop Gabriël.

De volgende onderwerpen kwamen ter sprake:

I - Het Vicariaat van Groot-Brittannië en Ierland.
- Z.Em. Aartsbisschop Gabriël heeft deelgenomen aan de jaarlijkse conferentie van het Vicariaat, dat plaatsvond op zaterdag 18 november in Londen. Het thema was:”Onze vrijheid vinden in Christus”. Twee voordrachten werden gehouden: “Continuïteit en verandering: het Vicariaat in de context van de Orthodoxie in West-Europa” door Mgr. Basil en: “Onze toekomst: de lokale Kerk” door Mgr. Gabriël. De conferentie werd bijgewoond door ± 120 personen - clerus en leken - afkomstig uit alle parochies en gemeenschappen van het Vicariaat. Na de middag vereerde Z. Em. Aartsbisschop Gregorios van Thyatira (Grieks Aartsbisdom van het Oecumenisch Patriarchaat in Groot-Brittannië) de vergadering eveneens met zijn aanwezigheid. Een uitgebreide gedachtenwisseling in de vorm van vraag en antwoord gaf aan de aanwezigen volop gelegenheid zich uit te spreken over de algemene situatie van het Vicariaat en zijn parochies.
- De Diocesane Raad heeft een ontwerp van een intern reglement aangenomen, dat de verhouding tussen het Aartsbisdom/Exarchaat met het Vicariaat van Groot-Brittannië regelt (zie ook comm. 12-6 en 15-6). Dit reglement zal, conform art. 10 van de statuten van het Aartsbisdom, ter goedkeuring worden voorgelegd aan de eerstvolgende Algemene Diocesane Vergadering. Overigens is het Vicariaat doende zijn eigen statuten op te stellen, die rekening zullen houden met het theologische en geestelijke erfgoed van Metropoliet Antoni, zaliger gedachtenis, en eveneens met de statuten van het Aartsbisdom/Exarchaat.
- Op voorstel van Z.Exc. Bisschop Basil zijn de gemeenschappen van Londen-Holborn en Londen-Clapham erkend als parochies, hetgeen het aantal parochies van het Vicariaat op acht brengt, samen met Exeter, Lewes, Norwich, Nottingham, Oxford en Walsingham. Elk van deze acht parochies beschikt over een eigen priester en de liturgische diensten worden - in het engels of slavisch - met regelmaat gevierd. De gemeenschappen, waar de diensten over het algemeen slechts eenmaal per maand gevierd worden, zijn: Canterbury, Chesterfield, Dunblane, Leeds, Llandysul, St. Albans, Scunthorpe, Sheffield en Tunbridge Wells.
- Op 19 november heeft Z. Exc. Bisschop Basil diaken Ian Wallis priester gewijd voor de parochie van de Geboorte van de Moeder Gods in Lewes.

II - De Algemene Diocesane Vergadering is vastgesteld op maandag 30 april 2007 om 14.00 uur in de namiddag en voortduren tot dinsdag 1 mei, gedurende de gehele dag. De vergadering zal plaatsvinden in de kathedraal van de heilige Alexander Nevsky te Parijs. De zitting van 1 mei zal worden voorafgegaan door de Goddelijke Liturgie.
- Overeenkomstig de statuten van het Aartsbisdom/Exarchaat heeft de Diocesane Raad de agenda vastgesteld, evenals de samenstelling (aantal geestelijken en leken) en het praktische verloop van die dag. Deze informatie zal aan alle parochies worden toegestuurd in de eerste helft van januari 2007.

III - Parochies
- NICE: De Russische Federatie heeft, door middel van haar ambassade, op 13 november een verzoek ingediend bij de Arrondissementsrechtbank van die stad, erkend te worden als eigenaar van het terrein, waarop de kathedraal van de heilige Nikolaas gebouwd is. Deze affaire is dus verder in handen van het gerecht. De parochie verwacht dat recht zal zegevieren en dat zij in de toekomst in alle rust de liturgische diensten zal kunnen blijven vieren.
- Begin december is door een werkgroep van de Diocesane Raad een enquête-formulier verspreid betreffende het functioneren en de samenstelling van de parochies en gemeenschappen van het Aartsbisdom/Exarchaat. Doel is te komen tot een beter onderling functioneren. Deze enquête dient, volledig ingevuld, te worden geretourneerd aan de Diocesane Raad vóór 31 januari 2007, opdat de resultaten kunnen worden geëvalueerd en besproken tijdens de Algemene Diocesane Vergadering van 31 april - 1 mei 2007.

IV - Herdenking van de 60-ste sterfdag van Metropoliet Evlogi.
- De bijeenkomst, die voorzien was op zondag 12 november in de lokalen van de ACER te Parijs, moest wegens omstandigheden verschoven worden. Als nieuwe datum is vastgesteld: zondag 18 maart 2007. Op die dag zal Tatiana Victoroff een voordracht houden over “Metropoliet Evlogi en de ACER”.
- Op 10 december 2006 zal Michel Sollogoub, algemeen secretaris van het Aartsbisdom/Exarchaat een voordracht over Metropoliet Evlogi houden in Toulouse; dezelfde voordracht zal hij nog tweemaal herhalen in Nice en wel op 16 december in het Russisch en op 17 december in het Frans.
- Op 19 december zal Z. Em. Aartsbisschop Gabriël een voordracht houden over Metropoliet Evlogi in de parochie van de heilige Petrus en Paulus in Deventer.

VI - Ontmoeting Z. Em. Aartsbisschop Gabriël en Z. Gelukzaligheid Metropoliet Vladimir van Kiev. Mgr. Gabriël heeft op 3 december een concert van liturgische gezangen bijgewoond, dat in Parijs gegeven werd door het koor van de grote Lavra van Kiev. Bij die gelegenheid had Mgr een ontmoeting met Zijne Gelukzaligheid Metropoliet Vladimir van Kiev, hoofd van de autonome Orthodoxe Kerk van Oekraïne (Patriarchaat Moskou), die het koor op diens reis door Frankrijk begeleidde. Tijdens een hartelijk onderhoud, nodigde de Metropoliet Aartsbisschop Gabriël uit voor een bezoek aan Kiev, ter gelegenheid van het feest van het Ontslapen van de Moeder Gods in 2007. Mgr Gabriël nam deze uitnodiging graag aan en hij sprak de hoop uit tijdens zijn bezoek de relieken te vereren van de talrijke heiligen van de Lavra, die de wieg is van het monachisme en van de orthodoxe spiritualiteit van zowel het Oekraïnse als het Russische volk.

VII - Pelgrimsreis naar Ravensbrück. Met zegen van Z. Em. Aartsbisschop Gabriël zal door het Aartsbisdom en de ACER-MJO een pelgrimsreis worden georganiseerd naar Ravensbrück van 1 tot 4 november 2007. Daar zal een plaquette worden onthuld, ter herinnering aan de heilige Moeder Marie (Skobtsova), die - samen met haar lotgenoten - werd heiligverklaard in 2004.

Retour haut de page
SPIP