Kerstboodschap van Z.E. Aartsbisschop Gabriel van Komana

Kerstboodschap van Z.E. Aartsbisschop Gabriel van Komana aan de gelovigen van het Aartsbisdom/Exarchaat van Russische parochies in West-Europa

Christus wordt, geboren, looft hem,
Christus komt, gaat hem tegemoet

In deze lange, donkere Kerstnacht openbaart zich het mysterie van Gods liefde. In deze nacht toont God ons een nieuw gezicht, een gezicht vol tederheid en vergeving, een gezicht vol medelijden en barmhartigheid van de Hemelse Vader, Die Zijn Zoon naar onze aarde zendt om de verstrooide en geslagen kudde te verzamelen en terug te brengen naar de hemelse schaapstal, dat wil zeggen het eeuwige Koninkrijk van licht en liefde.

Dit Mysterie, dat niemand kan omvatten noch enige filosofie of religie kan voorzien, deze zelfvernedering van de almachtige God lijkt een dwaasheid voor het menselijk verstand. God wordt mens, ja, diezelfde almachtige en ontoegankelijke God, “Die Zich bekleedt met licht als met een gewaad”, Die God wordt mens. De Oneindige doorschrijdt een menselijke levensloop, van jong kind, opgroeiend tot volwassen leeftijd, aldus gehoorzamend aan aan de Hemelse Vader, evenals aan zijn menselijke Moeder en aan Josef, Zijn voedstervader. Deze gehoorzaamheid voert Jesus uiteindelijk tot een schandelijke dood aan het Kruis.

Wij weten dat de dood Hem niet kan vasthouden, want de liefde is sterker dan de dood. De aardse levensweg van Jesus zal een weg worden van zelfopoffering in liefde, die zal leiden tot Zijn verheffing aan de rechterhand van de Vader en tevens tot de zending van de Heilige Geest op het Pinksterfeest van de Kerk, die daarvan voortdurend getuigenis aflegt door de Verkondiging van het Evangelie en de viering van heel de heilsbeschikking.

Voortaan zal door de maagdelijke geboorte van de Eeuwige Zoon in de beperking van onze tijd, de geschiedenis van de mensheid verlicht zijn en een nieuwe richting uitgaan, want het zaad van de onsterflijkheid is gezaaid in ons hart en in ons leven. Als God mens geworden is - en door de mond van de heilige Athanasios van Alexandrië herinnert de Kerk ons hier steeds weer aan - dan is dat opdat de mens god wordt. Dat moet ons levensprogramma zijn, voor ieder van ons afzonderlijk en voor ons allen gezamenlijk: ons te reinigen, te heiligen en het door hartstochten beschadigde beeld van God in ons hart te herstellen; maar ook om verlichting te zoeken, opdat door de gelijkenis met de eniggeboren Zoon van God wij kinderen van God worden, die elk van ons liefheeft met een unieke en eideloze liefde.

Zusters en broeders, mijn kinderen in de Heer; moge de Goddelijke Geest ons hart vervullen met licht, daarin het vuur van de Goddelijke liefde ontsteken; moge de geboorte van de Heer in Bethlehem ons herinneren aan onze eigen geboorte door de doop tot een leven in en met God.

Aartsbisschop Gabriël van Komana

Parijs, Kerstmis, 25 december 2006

Retour haut de page
SPIP