Communiqué no 01 - 07 van de Diocesane Raad

betr. de vergadering, gehouden op 31 januari 2007

De Diocesane Raad (D.R.) is bijeengekomen op op 9 februari 2006, onder voorzitterschap van Z.E. Aartsbisschop Gabriël. De volgende onderwerpen kwamen ter sprake:

1 - Voorbereiding van de algemene diocesane vergadering van het aartsbisdom. De Diocesane Raad heeft het programma vastgesteld van de Algemene Vergadering, die gehouden zal worden van maandag 30 april, ‘s namiddags vanaf ± 14 h 30, tot dinsdag 1 mei 2007, de gehele dag.

2 - Betrekkingen met de buitenlandse synode. In Parijs heeft Mgr. Gabriël, op 23 januari, de Eerwaarde Aartspriester Victor Potapov, rector van de parochie van de Heilige Johannes de Voorloper in Washington (USA), op diens eigen verzoek ontvangen. Aartspriester Victor Potapov is lid van de dialoog-commissie van de Buitenlandse Synode en het Patriarchaat Moskou. Hij gaf een uiteenzetting van de voortgange van het overleg betreffende het herstel van de communio tussen beide Kerken en de perspectieven die dit wereldwijd inhoudt voor de Synodale Kerk.

3 - Het vicariaat van groot Brittanië en Ierland. Eveneens op 23 januari heeft in Chambésy (CH) een ontmoeting plaatsgevonden van een delegatie van het Oecumenisch Patriarchaat met een delegatie van het Patriarchaat Moskou. Onder andere werd gesproken over de situatie, die is ontstaan nadat het Oecumenisch Patriarchaat op 8 juni 2006 Bisschop Basil in zijn jurisdictie had opgenomen. Een verzoek daartoe was door Bisschop Basil ingediend, die zich daarbij beriep op canon 9 en canon 17 van het Concilie van Chalcedon (zie comm. 12 - 06). Aan een oplossing van deze kwestie wordt van beide zijden gewerkt; de resultaten zullen aan de Synoden van beide Patriarchaten worden voorgelegd.

4 - Geestelijkheid. De hiëromonnik Boris (Chapchal), priester van het Patriarchaat Moskou in Nederland, is op eigen verzoek opgenomen in de geestelijkheid, behorend tot het Aartsbisschop/Exarchaat, nadat hij een canonieke ontslagbrief van Aarrtsbisschop Simon (Patr. Moskou) ontvangen had. De hiëromonnik Boris is per besluit van Aartsbisschop Gabriël als priester verbonden aan de parochie van de Heilige Profeet Elias te St. Hubert (Nl).

5 - Enquête betr. de parochies. Momenteel, op 31 januari, uiterste datum van het inzenden van de enquête-formulieren, zijn slechts 26 reacties ontvangen van de tachtig formulieren die werden rondgestuurd. De meeste reacties werden ontvangen van parochies uit het noordelijke deel van Europa.

6 - Het instituut St. Serge. Het docentencorps van het Instituut en de Diocesane Raad hebben, onder leiding en verantwoordelijkheid van archimandriet Job, deken van het Instituut, de functionerings-voorwaarden van het Instituut onder de loupe genomen. De nieuwe structuur zal binnen afzienbare tijd, worden uitgevoerd.

7 - Financiël overzicht. De penningmeester van het Aartsbisdom, de heer Y. Cheret, heeft de balans over 2006 en het budget voor 2007 bekend gemaakt. Het boekjaar 2006 werd met positief saldo afgesloten. Dankzij een strict beleid en een herhaald appèl aan de parochies hun financiële verplichtingen na ta komen, zijn de inkomsten met ± 20 % toegenomen, in vergelijking met de voorafgaande jaren.

8 - Juridische en canonieke commissie. Dit onderwerp is slechts van toepassing op Frankrijk, aangezien het momenteel gaat over de aldaar geldende wetten van 1905 op de “associations cultuelles”, die betrekking hebben op het eigendomsrecht van parochies

Retour haut de page
SPIP