Communiqué no 02 - 07 van de Diocesane Raad

betr. de vergadering, gehouden op 8 maart 2007

De Diocesane Raad (D.R.) is bijeengekomen op 8 maart 2007, onder voorzitterschap van Z.E. Aartsbisschop Gabriël.

De volgende onderwerpen kwamen ter sprake:

1 - Voorbereiding van de Algemene Diocesane Vergadering. De D.R. heeft enige praktische vragen besproken, betreffende de organisatie van de a.s. Algemene Diocesane Vergadering, die gehouden zal worden van 30 april tot 1 mei 2007. Gewezen wordt nog eens op de noodzaak de namen van de afgevaardigden uit de parochies zo snel mogelijk, maar uiterlijk op 20 maart, door te geven aan de Diocesane Administratie.

2 - Verhouding met de Synodale Kerk Aartsbisschop Gabriël heeft op 13 februari in Parijs Aartsbisschop Marc van Berlijn ontvangen. Aartsbisschop Marc is lid van de synode van Russische bisschoppen van de Synodale Kerk en co-president van de dialoog-commissie van deze Kerk en het Patriarchaat Moskou. Aartsbisschop Marc gaf een uiteenzetting van de stand van zaken binnen deze commissie en de voorwaarden voor het herstel van de communio tussen beide Kerken. Daarna wisselden beide bisschoppen hun zienswijze uit betreffende de gevolgen, die deze communio zal hebben op de kerkelijke situatie in de orthodoxe “diaspora” in het algemeen en met name in West Europa.

3 - Uit de parochies. Aartsbisschop Gabriël heeft op 11 februari in de kerk van St. Hermogène te Marseille, de hypodiaken Maxim Khomenko, afgestudeerd aan het seminarie van Volhynië (Oekraine), tot diaken gewijd; de priesterwijding volgde op 15 februari in de kathedraal van de heilige Alexander Nevsky. Het werkterrein van priester Maxim is in Spanje, waar hij een parochie zal oprichten in Saragossa.

4 - Enquête over de samenstelling van en het leven in de parochies. Tot op dit moment zijn slechts 42 formulieren van de ruim 82 exemplaren, die werden verzonden, teruggekomen bij de Diocesane Administratie. De uiterste datum van terugzending was 31 januari. De rectoren van de parochies die nog niet hebben gereageerd, wordt verzocht dit zo spoedig mogelijk alsnog te doen.

5 - Het Institut St. Serge. Archimandriet Job, deken van het Theologisch Institut St. Serge, doet verslag van de voortgang van de herstructurering van het Instituut, zowel op pedagogisch, alsook op onderwijsgebied. Een wijziging van het statuut van het Instituut, teneinde te komen tot de noodzakelijke wettelijke erkenning op administratief en academisch gebied, is in gang.

6 - Ontwerpstatuten voor de parochies in Frankrijk, die georganiseerd zijn in “Associations cultuelles”. Evenals in communiqué 01 - 07 heeft dit onderwerp slechts betrekking op het wettelijk statuut van de Franse parochies.

Retour haut de page
SPIP