Communiqué no 05 - 07 van de Diocesane Raad

betr. de vergadering, gehouden op 27 sept. 2007

De Diocesane Raad (D.R.) is bijeengekomen op 27 sept. 2007, onder voorzitterschap van Z.Em. Aartsbisschop Gabriël. De volgende onderwerpen kwamen ter sprake:

1 - Bezoek van Z. Em. Aartsbisschop Gabriël aan het Oecumenisch Patriarchaat. Z. Em. Aartsbisschop Gabriël heeft de Synax (Algemene Vergadering) van de diocesane bisschoppen van het Oecumenisch Patriarchaat bijgewoond, die - onder voorzitterschap van Z.H. de Oecumenische Patriarch Bartholomeos -plaatsgevonden heeft van 31 augustus tot 1 september in Constantinopel, Op zondag 2 september heeft Aartsbisschop Gabriël deelgenomen aan de viering van de Goddelijke Liturgie in een van de kerken van de stad, die haar parochiefeest vierde. ’s-Anderendaags had Z. Em. in het Fanar een onderhoud met Z. H. Patriarch Bartholomeos en Metropoliet Constantinos van Derkas, die voorzitter is van de Commissie voor de Eparchieën.

2 - Bezoek van Z. H. Patriarch Alexis II aan Parijs. Op 3 oktober zal Z. H. Patriarch Alexis II, op uitnodiging van het katholieke episcopaat van Frankrijk, een officiëel bezoek brengen aan Parijs. Het programma omvat o.a. een ontmoeting met de gelovigen van de Russisch Orthodoxe Kerk in Frankrijk en met vertegenwoordigers van de andere orthodoxe jurisdicties, met name met de leden van de A.E.O.F. (Association des Evêques orthodoxes en France). Op 4 oktober, alvorens terug te keren naar Moskou, zal Z. H. Patriarch Alexis nog een panichida celebreren op het kerkhof van St. Geneviève-des-Bois, in de omgeving van Parijs.

Verder stelt Aartsbisschop Gabriël de Diocesane Raad ervan op de hoogte dat hij op 13 juli j.l. een uitnodigingsbrief verzonden heeft aan Patriarch Alexis, waarin hij Z. H. uitnodigt het Theologisch Instituut St. Serge te bezoeken, dat een belangrijk centrum is van orthodox getuigenis in West-Europa, en er een gebed te zeggen, een conferentie te houden en een ontmoeting te hebben met de docenten, studenten en gelovigen van het Exarchaat.

In een brief, gedateerd op 19 september, antwoordt het Departement van Buitenlandse Betrekkingen van het Patriarchaat Moskou dat voor een dergelijk bezoek de tijd ontbreekt en dat de agenda van Z. H. Patriarch Alexis “voor toevoegingen van welke aard dan ook” geen ruimte laat.

Aartsbisschop Gabriël zal met de overige leden van de A.E.O.F. op 3 oktober in de kerk van de Drie Hiërarchen (rue Péclet) een ontmoeting hebben met de Patriarch. Op 4 oktober zal Aartsbisschop Gabriël naar St.-Geneviève-des-Bois gaan, teneinde in de kerk van het Ontslapen van de Moeder Gods aldaar, Z. H. Patriarch Alexis te ontmoeten en, indien deze dat wenst, hem de gelegenheid geven te bidden bij de graven van de overleden hiërarchen en er te verpozen. Aldus heeft Aartsbisschop Gabriël aan Z. H. geschreven in zijn brief van 21 september.

3 - Vicariaat van Groot-Brittannië en Ierland. Een groep gelovigen van het Vicariaat van Groot-Brittannië en Ierland heeft in september, onder leiding van de hulpbisschop van het Vicariaat, Z. Exc. Bisschop Basil van Amfipolis, een pelgrimsreis gemaakt naar Constantinopel. De groep heeft verschillende kerken in de stad bezocht, evenals enige monumenten uit de byzantijnse tijd. De pelgrims werden ontvangen door Z. H. Patriarch Bartholomeos en Metropoliet Jean van Pergamo.

4 - Parochies en geestelijkheid.

  • Aartspriester Georges Ashkoff is ontheven van zijn functies als derde priester van de kathedraal van de Heilige Nikolaas de Wonderdoener in Nice.; hij is staat aartspriester Alexis Struve terzijde bij de bediening in de parochie van de Heilige Alexander Nevsky en de Bescherming van de Moeder Gods in Biarritz.
  • Christophe D., voorzitter van ‘Syndesmos”, is op zaterdag 7 juni in de kerk van de Heilige Panteleïmon te Brussel door Z. Em. Aartsbisschop Gabriël diaken gewijd; op 8 september ontving hij de priesterwijding, tijdens de Pontificale Liturgie, die door Aartsbisschop Gabriël werd gecelebreerd in de Crypte van de kathedraal in Parijs. De priester Christophe is aangesteld in de parochie van de Heilige Kosmas en Damianos te Brussel.
  • Serge Mainoldi is op zaterdag 8 september, tijdens de Pontificale Liturgie in de Crypte van de kathedraal van de Heilige Alexander Nevsky in Parijs door Z. Em. Aartsbisschop Gabriël diaken gewijd; op zondag 9 september ontving hij de priesterwijding in de kathedraal. Hij is belast met de zorg voor de parochie van Christus-Verlosser te San Remo (I).
  • Op zondag 16 september is Alexander Zanemonetz door Aartsbisschop Gabriël diaken gewijd in de kathedraal van de Heilige Alexander Nevsky; hij staat voorlopig ter beschikking van Z. Em.

5 - Vooruitzicht. Michel Sollogoub, secretaris van de Diocesane Raad heeft een rapport aangeboden over de vooruitzichten gedurende de komende drie jaren betreffende de volgende onderwerpen:
- communicatie
- vorming van geestelijkheid en leken
- stimulering van het parochieleven
- opvang en katechese voor de russisch-talige nieuwe immigranten
- katechese voor de jongeren In het jaar 2008 is weer een algemene pastorale bijeenkomst voorzien, evenals een diocesane conferentie.

Retour haut de page
SPIP