Communiqué n° 06-07 van de Diocesane Raad

betr. de vergadering, gehouden op 7 november 2007

De Diocesane Raad (D.R.) is bijeengekomen op 7 november 2007, onder voorzitterschap van Z.E. Aartsbisschop Gabriël. De volgende onderwerpen kwamen ter sprake:

1 - Het bezoek van Z.H. de Patriarch van Moskou aan Parijs. Z.H. Patriarch Alexis II van Moskou en geheel Rusland heeft van 3 tot 4 november 2007 een officiëel bezoek gebracht aan Parijs, op uitnodiging van de katholieke bisschoppen van Frankrijk. Op 3 oktober heeft Aartsbisschop Gabriël de gelegenheid gehad Z. H. Patriarch Alexis te ontmoeten tijdens een audiëntie voor de leden van de A.E.O.F., die plaatsvond na de moleben in de kerk van de Drie Hiërarchen (rue Pétel) en nog eens op de receptie, aangeboden door het diocees Chersonesos, na de dienst in de kathedraal Notre Dame. Op 4 oktober heeft Aartsbisschop Gabriël deelgenomen aan de panichida, die door Z. H. Patriarch Alexis werd gecelebreerd op de begraafplaats van St. Geneviève-des-Bois. Na afloop van deze viering heeft Aartsbisschop Gabriël Zijne Heiligheid en de leden van zijn gevolg ontvangen in de kerk van het Ontslapen van de Moeder Gods, die zich op het terrein van de begraafplaats bevindt. Zijne Heiligheid en Aartsbisschop Gabriël spraken beide een rede uit en de Aartsbisschop overrhandigde Zijne Heiligheid als geschenk een ikoon van de Nieuwe Heilige Martelaren.

De Diocesane Raad is gelukkig met de goede afloop van deze ontmoeting en hoopt dat het persoonlijke contact tussen Zijne Heiligheid en Aartsbisschop Gabriël een verbetering zal teweegbrengen in de verhouding tussen het Aartsbisdom en het Patriarchaat van Moskou.

2 - Het Theologisch Instituut en Saint Serge. De toekomst van het Theologisch Instituut blijven, zoals bekend, précair. De wettelijke situatie van het grondstuk van de heuvel Saint Serge, waar het Instituut sinds 1924 is gevestigd, is zeer complex en de gebouwen verkeren in een staat van verval. De huidige eigenaar is een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, genaamd “Société Immobilière Serguievskoie Podvorie” (S.I.S.P.), waarvan 97,5 % in handen is van het Aartsbisdom; de rest is verdeeld onder het I.T.O. (Instituut voor Orthodoxe Theologie), de parochie St. Serge en de AMEITO. Een dergelijke structuur maakt het onmogelijk subsidies of giften te ontvangen, dietoch noodzakelijk zijn voor het voortbestaan van het Instituut, de restauratie van de kerk en de andere gebouwen op de heuvel. De enige juridische vorm, aldus het advies van enige experten, die kan zorgen voor een structuur, waarin dit wel mogelijk is, is het vormen van een stichting van openbaar nut.

Voorgesteld wordt dus een “Fondation Saint-Serge” op te richten, die ten doel heeft hetonderwijs in orthodoxe theologie te verzekeren, evenals alle overige vormen van academische, pastorale en geestelijke activiteiten, zoals het Instituut al sinds tachtig jaar doet. De oprichting van een dergelijke stichting brengt een verandering van de eigendomsverhouding met zich mee. Dat is een vereiste van de “Conseil d’Etat”; een toegevoegde clausule laat de mogelijkheid open eventueel terug te gaan naar de oude toestand. De Stichting Saint-Serge zal geleid worden door een Administratieve Raad, waarin zitting zullen hebben: Z. Em. Aartsbisschop Gabriël van rechtswege, drie leden namens de stichters (het Diocees, de SISP en de huidige ITO), vier gekwalificeerde leden, die worden aangewezen door genoemde stichters en twee leden, die zullen worden gekozen door de Diocesane Raad en de professoren van Saint-Serge. Bovendien twee vertegenwoordigers van de Staat, die erop moeten toezien dat de wettelijke voorwaarden worden gerespecteerd, zoals die zijn voorgeschreven voor stichtingen van openbaar nut en die eveneens van rechtswege zetelen.

3 - Algemene Buitengewone Vergadering. De Diocesane Raad heeft in principe ingestemd met de oprichting van een “Stichting Saint-Serge”. Zij geeft opdracht aan de Diocesane Administratie een Algemene Buitengewone Vergadering voor het Aartsbisdom uit te schrijven, waarop de leden zich kunnen uitspreken over het voorstel betreffende de “Stichting Saint-Serge”.

4 - Parochies en geestelijkheid.

  • a - Archimandriet Pachom, stichter en voormalig overste van de skite van de Heilige Profeet Elias te St. Hubert (NL) is op zaterdag 3 november 2007 na een lange ziekte overleden. De dienst werd op 6 november gecelebreerd door Z. Em. Aartsbisschop Gabriël en vijf priesters van het Exarchaat en de Griekse Metropolie. Voor de voegden nog een priester van het Exarchaat en drie priesters van het Patriarchaat Moskou in Nederland, evenals een diaken van hetzelfde Patriarchaat. “Moge de Heer hem de eeuwige rust schenken in Zijn Koninkrijk”.
  • b - Archimandriet Symeon, overste van het klooster St. Siluan van de Athos te St. Mars-en-Loquenay (bij Le Mans) heeft van de Synode van de Russisch Orthodoxe Kerk op eigen verzoek toestemming gekregen de jurisdictie van het Patriarchaat Moskou te verlaten en zich te stellen onder de jurisdictie van het Aartsbisdom/Exarchaat. Z. Em. Aartsbisschop Gabriël heeft het klooster op 20/21 oktober bezocht; hij heeft de Goddelijke Liturgie gecelebreerd en gesproken met de leden van de monastieke gemeenschap. Het klooster is vervolgens opgenomen in het Aartsbisdom.
  • c - Asnières. Naar aanleiding van de moeilijkheden die in deze parochie gerezen zijn, heeft Z. Em. Aartsbisschop Gabriël de heren Michel Sollogoub, secretaris van de Diocesane Raad en Alexander Victoroff, lid van de Diocesane Raad gevraagd de situatie in de parochie te onderzoeken, met de geestelijkheid en de parochianen te spreken en daarvan verslag uit te brengen. De conclusies, evenals de uiteindelijke beslissing van de Aartsbisschop, zullen aan de parochie worden meegedeeld tijdens een Algemene Parochievergadering.
  • d - Lyon. Een meerderheid van de parochie in Lyon heeft tijdens twee Algemene parochievergaderingen (op 29 september met 21 stemmen voor en 19 tegen en op 13 oktober met 23 stemmen voor en 17 tegen) in meerderheid besloten zich te stellen onder de jurisdictie van het Patriarchaat van Moskou. Dit tegen het advies van de rector van de parochie. De Diocesane Raad betreurt deze beslissing, maar wenst allen die het Aartsbisdom willen verlaten, dat zij daarmee hun innerlijke rust terugvinden.
  • g - ’s-Anderendaags, tijdens de Goddelijke Liturgie in de kathedraal van de Hl. Alexander Nevsky, is de lezer Nicolas Kisseleff door Z. Em. Diaken gewijd.

5 - De officiële web-site van het Aartsbisdom/Exarchaat is nu te vinden onder www.exarchat.eu De e-mail van de redactie is in dezelfde zin veranderd: redaction.site@exarchat.eu De e-mail van de Diocesane Administratie is administration.diocesaine@exarchat.eu

Retour haut de page
SPIP