Communiqué 02-08 van de Diocesane Raad

betr. de vergadering, gehouden op 23 januari 2008

De Diocesane Raad (D.R.) is bijeengekomen op 23 januari 2008, onder voorzitterschap van Z.E. Aartsbisschop Gabriël. De volgende onderwerpen kwamen ter sprake:

1 - Het Instituut St. Serge.
- De aartspriester Nicolas Cernokrak, professor exegese Nieuw Testament, is op 14 december 2007 door de Raad van Professoren van het Instituut gekozen tot dekaan. Hij volgt archimandriet Job op, wiens mandaat afgelopen was. Z. Em. Aartsbisschop Gabriël heeft aartspriester Nicolas in zijn functie bevestigd.
- De Diocesane Raad heeft archimandriet Job bedankt voor het belangrijke en veelomvattende werk dat hij verricht heeft in verband met de pedagogische en wetenschappelijke hervormingen en de invoering van het Europese BMD-systeem. De Diocesane Raad wenst de nieuwe deken succes bij het verrichten van zijn nieuwe taak en bij het voortzetten van het proces van de hervormingen, zowel op academisch alsook op administratief terrein. 2 - Z. Em. Metropoliet Jean van Pergamo zal op 10 februari 2008 naar Parijs komen, teneinde op het Instituut St. Serge een doctoraat “honoris causa” in ontvangst te nemen, dat hem door de Raad van Professoren van het Instituut is toegekend. De toekenning van dit doctoraat zal plaatsvinden tijdens de jaarlijkse academische zitting (begin om 15 u 00). In de ochtend zal Z. Em. Metropoliet Jean de Goddelijke Liturgie concelebreren met Z. Em. Aartsbisschop Gabriël en Z. Exc. Bisschop Basil in de kathedraal van de Hl. Alexander Nevsky.

3 - Parochies en wijdingen.
- Lyon. Een groep orthodoxen in deze stad heeft zich tot Z. Em. Aartsbisschop Gabriël gewend met het verzoek een parochie te openen, gewijd aan de hl. Alexis van Ugine en de hl. Moeder Maria van Parijs. Mgr. Gabriël heeft aan dit initiatief zijn zegen gegeven en op zondag 20 januari in Lyon de Goddelijke Liturgie gecelebreerd. Ook de Diocesane Raad heeft deze nieuwe parochie in de schoot van het Aartsbisom opgenomen. Mgr. Gabriël heeft aartspriester André Fortounatto benoemd tot rector en Philippe Porte tot starosta.
- De monnik-rjasofoor Alexis (Pecheff) is door Z. Em Aartsbisschop Gabriël op zondag 6 januari - feest van Theophanie - in de parochie van de Hl. Drie-eenheid in Parijs tot hiërodiaken gewijd. Hij staat ter beschikking van de Aartsbisschop.

4 - Pastorale bijeenkomst en diocesane conferentie.
- In het voorjaar zal in Parijs een pastorale bijeenkomst plaatsvinden over het thema “de verkondiging van het Evangelie in de huidige tijd”.
- In het najaar van 2008 zal de jaarlijkse diocesane conferentie in Parijs worden gehouden in samenwerking met het Instituut St. Serge en de ACER-MJO rond de 25-ste sterfdag van vader Alexander Schmemann.

Retour haut de page
SPIP