Communiqué 04 - 08 van de Diocesane Raad

Het Hof van Beroep te Pau (F) heeft in zijn oordeel van 12 februari 2008 de beslissing van het “Tribunal de Grande Instance” van Bayonne bevestigd dat de Algemene Parochievergaderingen, die door Georges Monjoch gehouden zijn op 26 december 2004, op 23 januari 2005 en op 21 maart 2005, als niet-gehouden moeten worden beschouwd. Het bijeenroepen en houden van deze vergaderingen verstootte tegen de statuten van de parochie (de “Association cultuelle orthodoxe russe de Biarritz - ACORB”). Ze dienen dus als niet-gehouden te worden beschouwd en de beslissingen, tijdens die vergaderingen genomen, hebben geen geldigheid. Alle handelingen, voortvloeiend uit genoemde vergaderingen, hebben evenmin rechtsgeldigheid.

Op 12 december 2005 had het “Tribunal de Grande Instance” van Bayonne genoemde Algemene Parochievergadering reeds onwettig en ongeldig verklaard, evenals het tijdens deze vergadering genomen besluit, de parochie te stellen onder de jurisdictie van het Patriarchaat Moskou.

Zo is eindelijk recht gedaan aan de parochie van de Bescherming van de Moeder Gods en de Heilige Alexander Nevsky te Biarritz evenals aan het Aartsbisdom, waarvan de parochie altijd deel heeft uitgemaakt. Het valt slechts te betreuren dat deze kwestie door een wereldlijke rechtbank moest worden geregeld.

Op dit moment herneemt het liturgische en pastorale leven van de parochie zijn gewone gang, dank zij de priesters, de leden van de parochieraad en allen, die van oudsher naar deze kerk kwamen om er te bidden en geestelijke steun te vinden. Allen willen deze smartelijke bladzijde omslaan en de uitdagingen, die voor hen liggen, met nieuwe moed tegemoet gaan, maar ook de wonden laten helen en op zoek gaan naar fondsen, die noodzakelijk zijn voor de restauratie van het kerkgebouw. Ook dit werk was door de hangende juridische strijd blijven liggen.

Parijs, 12 februari 2008

Retour haut de page
SPIP