Communique 05-08 van de Diocesane Raad

betr. de vergadering, gehouden op 27 februari 2008

De Diocesane Raad (D.R.) is bijeengekomen op 27 februari 2008, onder voorzitterschap van Z.E. Aartsbisschop Gabriël. De volgende onderwerpen kwamen ter sprake:

1 - Bezoek van een delegatie aan de Patriarch van Constantinopel. Onder leiding van Z. Em Aartsbisschop Gabriël heeft een delegatie van de Diocesane Raad van 29 tot 31 januari j.l een bezoek gebracht aan de zetel van het Oecumenisch Patriarchaat. In communiqué 03-08 heeft Z. Em. verslag gedaan van dit bezoek en van hetgeen besproken werd met Z.H. Patriarch Bartholomeos I en met de leden van de Commissie voor de Eparchieën buiten Turkije. Tijdens deze gesprekken werd nog eens het canoniek statuut van ons Aartsbisdom bevestigd als Exarchaat, dat rechtstreeks aan het Oecumenisch Patriarchaat ondersteld is. Daartoe dient met name wel de onderlinge communicatie en informatie versoepeld te worden.

2 - Biarritz. De D.R. heeft kennnis genomen van het vonnis van de rechtbank in deze treurige affaire, die zich veel te lang heeft voortgesleept (zie comm. 04-08). Zij herinnert er nog eens aan, dat het de voormalige rector was die - daarbij terzijde gestaan door de vertegenwoordiger van het Patriarchaat Moskou in Parijs - het juridisch proces slepende hield door in beroep te gaan na de eerste uitspraak van de rechtbank, terwijl het Aartsbisdom nog een regeling voorstelde ter oplossing van het conflict, die echter door de tegenpartij van de hand is gewezen (zie ook comm. 01-06 en 05-06). Ook heeft de voormalige rector de civiele procedure verloren, die hij - gesteund door zekere personen - had aangespannen, omdat de eisen strijdig waren zowel met de burgelijke wet als met de kerkelijke regels.

3 - Het bezoek van Metropoliet Laurus aan Nice. Metropoliet Laurus heeft, vergezeld van een aantal leden van de Russische Kerk in het buitenland (de Synodale Kerk), sinds vorig jaar opgenomen in de jurisdictie van het Patriarchaat Moskou, een privé bezoek gebracht aan de kathedraal van de Hl. Nikolaas te Nice (F). Er was gelegenheid tot persoonlijk gebed, gevolgd door een rondleiding en een ontmoeting door de geestelijkheid en de leden van de parochieraad tijdens een informele ontvangst; dit alles in een warme en broederlijke sfeer. Foto’s van dit bezoek en een verslag zijn te vinden op de web-site van het Aartsbisdom, evenals op de website van de Buitenlandse Synode.

4 - “Feuillet de l’Exarchat”. Ten behoeve van de parochies zal ongeveer 10 maal per jaar een electronisch bericht in het Frans worden uitgegeven, getiteld “Feuillet de l’Exarchat”. Mw. Benedicte Robichon wordt met de uitgave ervan belast.

5 - Het Instituut St. Serge. Verschillende bijeenkomsten, die de laatste tijd voorzien waren door het Instituut St. Serge, moesten worden geannuleerd wegens gebrek aan inschrijvingen. Dit werd mede veroorzaakt door een gebrek aan communicatie, zowel naar de parochies van het Aartsbisdom, alsook naar andere diocesen. Voor dit probleem moet een oplossing worden gevonden, want deze bijeenkomsten voldoen aan een werkelijke behoefte en worden aangeboden als dienstverlening van de Kerk.

6 - Dekenijen. Z. Em. Aartsbisschop Gabriël vraagt om een beraad betreffende het functioneren van de dekenijen: hun organisatie, hun functioneren en de mogelijkheid tot het houden van pastorale bijeenkomsten op lokaal niveau. Als eerste zal een dergelijk initiatief genomen worden in de dekenij Zuid-Oost Frankrijk.

7 - Diocesane conferentie. De jaarlijkse diocesane conferentie zal dit jaar plaatsvinden op zondag 14 december 2008 op het Instituut St. Serge te Parijs, aansluitend aan een internationaal wetenschappelijk colloquium op 12 en 13 december. E.e.a. wordt georganiseerd in samenwerking met ACER-MJO ter gelegenheid van de 25ste sterfdag van vader Alexander Schmemann.

Retour haut de page
SPIP