Communiqué 06-08 van de Diocesane Raad

betr. de vergadering, gehouden op 26 maart 2008

De Diocesane Raad (D.R.) is bijeengekomen op 26 maart 2008, onder voorzitterschap van Z. Em. Aartsbisschop Gabriël. De volgende onderwerpen kwamen ter sprake:

1 - Projekt Stichting St. Serge. De werkgroep, die namens de Administration Diocésaine belast is met het volgen en begeleiden van het projekt “Stichting St. Serge”, dat de toekomst van het Instituut moet veilig stellen, is op 24 Maart voor het eerst samengekomen. Deze werkgroep bestaat uit: de aartspriesters Nicolas Cernokrak, Nicolas Ozoline, Wladimir Yagello, Jivko Panev en de heren Ivan Cheret, Constantin Davydoff, Oleg Lavroff, Michel Stavrou, Michel Feuillebois, Jean de Tiesenhausen, Michel Sollogoub en Pierre Sollogoub.

Tevens zijn vergaderingen voorzien van de Diocesane Administratie en de Raad van professoren van het Instituut St. Serge, tijdens welke de mogelijkheden zullen worden bestudeerd van de gevolgen van een eventuele toekomstige Stichting.

Ook tijdens een vergadering van de Diocesane Raad met de deken van het Instituut St. Serge - aartspriester Nicolas Cernokrak - is dit project uitgebreid ter sprake gekomen.

De oprichting van de Stichting St. Serge vereist, teneinde erkenning te verkrijgen als instelling van openbaar nut, over een kapitaal van een miljoen €, minimaal beschikken. Het Aartsbisdom noch het Instituut beschikt over een dergelijke som. Daarom komt de Diocesane Raad met het voorstel haar deel in de “Société immobilière Serguievskoie Podvorié” (SISP), de eigenlijke eigenaar van de “Colline St. Serge”, aan de toekomstige Stichting te doteren en haar zodoende aan het benodigde kapitaal te helpen. Aan deze dotatie is een suspensieve clausule verbonden, waardoor het mogelijk moet zijn terug te keren naar de oude situatie, indien de overheid dit project afwijst, of als de Stichting wordt opgeheven.

De overdracht van ongeveer een-derde van de aandelen van het Aartsbisdom in de SISP, die een waarde vertegenwoordigt van € 150.000, is niet mogelijk zonder de toestemming van een Buitengewone Diocesane Vergadering. Dit volgens de artikelen 34 en 71 van de statuten van het Aartsbisdom.

2 - Buitengewone Diocesane Vergadering. Na het advies te hebben ingewonnen van de Diocesane Raad, heeft Z. Em. Aartsbisschop Gabriël besloten een Buitengewone Algemene Vergadering van het Aartsbisdom bijeen te roepen op de ochtend van zaterdag 31 Mei 2008 op het Instituut St. Serge te Parijs.

Deze Vergadering heeft als enig agendapunt de goedkeuring van de overdracht van een deel van het eigendom van de SISP, toebehorend aan het Aartsbisdom, met het oog op de oprichting van de Stichting St. Serge, evenals het tekenen van een langdurig pachtcontract met genoemde Stichting, zodat deze de nodige restauratiewerken kan uitvoeren en fondsen kan verzamelen.

Eveneens zal, voorafgaand aan de Buitengewone Algemene Vergadering, een Pastorale Bijeenkomst plaatsvinden, waarvoor alle geestelijken van het Aartsbisdom zijn uitgenodigd. Deze Pastorale Vergadering heeft als onderwerp: “Verkondiging van het Evangelie in de huidige tijd” en zal beginnen in de namiddag van vrijdag 30 Mei. Het tweede deel van de Pastorale vergadering zal gehouden worden aansluitend aan de Buitengewone Algemene Vergadering van 31 mei.

Volgens art. 16-4 van de statuten van het Aartsbisdom zullen de delegeerden van de Algemene Diocesane Vergandering, gehouden op 31 mei 2007, ook aan de Buitengewone Algemene Vergadering van 30 mei 2008 deelnemen.

3 - Wijdingen. Diaken Bengt (Benedictus) Hagström is op zondag 23 Maart 2008, tijdens de Pontificale Liturgie in de crypte van de Kathedraal van de Hl. Alexander Nevsky, door Z. Em. Aartsbisschop Gabriël tot priester gewijd. Vader Bengt is verbonden aan de parochie van de Hl. Nikolaas te Oslo (N) en zal dienen in de gemeenschappen van Göteborg en Elskilstuna - beide in Zweden. (Zie voor foto’s elders op deze web-site).

De hypodiaken Alexander Willis is op 2 Maart 2008, tijdens de Pontificale Liturgie in de parochie van het Ontslapen van de Moeder Gods te Londen (Holborn), door Z. Exc. Bisschop Basil tot diaken gewijd voor genoemde parochie.

4 - Congres Franstalige liturgische muziek volgens Slavische Traditie. Van 22 tot 24 Maart heeft, in aanwezigheid van Z. Em. Aartsbisschop Gabriël, een congres voor Franstalige liturgische muziek volgens Slavische traditie plaatsgevonden, georganiseerd door Aartspriester Michel Fortounatto en een aantal koorleiders van diverse Franstalige parochies van het Aartsbisdom. Dit congres vond plaats in de lokalen van het Instituut St. Serge te Parijs. Meer dan tachtig deelnemers waren aanwezig, afkomstig uit Frankrijk en de Frans-talige delen van België en Zwitserland. Niet alleen koorleiders en zangers van het Aartsbisdom/Exarchaat namen deel, maar ook vanuit parochies behorend tot het Patriarchaat van Constantinopel, Moskou, Serbië en de Buitenlandse Synode waren deelnemers aan dit congres aanwezig, dat door Aartsbisschop Gabriël werd omschreven als “een groot succes”.

5 - Twee nieuwe web-sites met Frans-talige liturgische muziek zijn gecreëerd met het muzikale aanpassingen van de hand van Jean Starynkevitch (fr.groups.yahoo.com/group/chant_liturgique/) en van Matthieu Malinine (ndjasg.free.fr/mm/). Dit is een uitstekend initiatief dat zeker van nut kan zijn voor die Frans-talige parochies, die aan de Slavische traditie willen blijven vasthouden.

Retour haut de page
SPIP